Kungjøring av godkjent plan - Detaljregulering for Garnvik gård

Kommunestyret vedtok i møte den 23.06.2022, sak 94/22, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 følgende plan: 
PlanID 2022189 - Detaljregulering for Garnvik gård, gbnr 12/26

Plan legges til gjennomsyn ved Servicesenteret i rådhuset. Plandokumenter kan også lastes ned fra kommunens planregister. Om ønskelig kan plandokumenter tilsendes ved henvendelse til kommunen.

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 eller erstatning etter § 15-3 må fremsettes innen lovens gjeldende frister. Krav om innløsning av bebygd grunn må fremsettes innen 3 år etter at bebyggelsen er fjernet, jfr. § 15-2.

Registrerte saksparter tilskrives direkte. Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra kunngjøring av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§1-9 og 12-12. Eventuell klage fremsettes skriftlig for Kragerø kommune og sendes pr. epost til post@kragero.kommune.no eller pr. brev til Kragerø kommune, postboks 128, 3791 Kragerø.

  1. Vedtak (PDF, 64 kB)
  2. Saksframlegg (PDF, 760 kB)
  3. Plankart (PDF, 4 MB)
  4. Reguleringsbestemmelser (PDF, 109 kB)
  5. Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
  6. ROS-analyse (PDF, 2 MB)
  7. Høringsmerknader (PDF, 12 MB)