Grenlandssamarbeidet

Grenlandssamarbeidet er det interkommunale samarbeidet mellom kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien.

Grenlandssamarbeidet har egen nettside: 

www.grenlandssamarbeidet.no

Mål 
Samarbeidet har som mål å utvikle kommunene og regionen videre, både med tanke på prosjekter, avtaler, uformelle og formelle samarbeid. Kommunene har flere samarbeid seg imellom, og disse befinner seg under Grenlandssamarbeidsparaplyen.

Grenlandsråd
Det er de enkelte by- og kommunestyrer som har beslutningsmyndigheten for samarbeidet. By- og kommunestyrene skal blant annet behandle handlingsplan-, budsjett-, regnskap-, årsmelding og strategisk plan for Grenlandssamarbeidet. Videre har samarbeidet et Grenlandsråd, som skal påse at virksomheten drives i samsvar med vedtekter, strategisk plan, budsjett og andre vedtak og retningslinjer vedtatt av kommunestyrene. Grenlandsrådet skal arbeide aktivt med markedsføring av regionens interesser, blant annet ved å gi felles uttalelser i viktige saker for regionen og lobbyvirksomhet.

Rådmanns- og ordførerkollegiet
Samarbeidet er også organisert med to kollegium, henholdsvis rådmanns- og ordførerkollegiet. Ordførerkollegiets overordnede formål, er å utvikle kommunesamarbeidet for best mulig vekst og utvikling i regionen. Målet er blant annet å avklare uenigheter på et tidlig tidspunkt og initiere flere felles uttalelser fra kommunene i Grenland, og samarbeid henimot andre aktører og sentrale myndigheter. Rådmannskollegiet er på sin side å regne som et saksforberedende organ for Ordførerkollegiet og Grenlandsrådet. Kollegiet har imidlertid ansvaret for oppstart og avslutning av prosjekter som ligger klart innenfor rådmannens ansvarsområde, samt myndighet til å fatte avgjørelser som ligger innenfor rådmennenes ansvar- og myndighetsområde.

Rådgiver og sekretariat
Samarbeidet har en administrativ ressurs som er ansvarlig for den løpende driften i Grenlandssamarbeidet. Vedkommende har også tale- og forslagsrett i rådmanns- og ordførerkollegiet. Rådgiveren samordner virksomheten og er også sekretariat for Regiontinget i Grenland, Grenlandsrådet og rådmennene. Den administrative ressursen skal etablere og holde et prosjektregime med planlegging, prosjektstyring og kontroll av aktuelle prosjekter.

Tilbakemelding