Videreføring av lokal forskrift - Covid-19

Den lokale Covid-19-forskriften er forlenget t.o.m. 06.05.21. Dette gjelder plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand samt anbefaling om bruk av munnbind ved skoleskyss.

Lokal forskrift:

Lokal forskrift: Fastsatt av kommunestyre i Kragerø kommune 25.03.2021, revidert av Kragerø formannskap 13.4.21 og kommunestyre 22.4.21 med hjemmel i lov 5.august 1994 nr.55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-1.

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre og begrense spredning av koronasmitte (SARS-CoV-2) for å sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften skal også bidra til å redusere risiko for at smitte fra andre steder i landet gir utbrudd i Kragerø.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder innenfor kommunegrensene til Kragerø kommune

§ 3 Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst en (1) meters avstand, ut over kortvarig passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind på offentlige steder som butikker, tros – og livssynshus, lokaler for kultur -, sports – og fritidsaktiviteter og liknende. Plikten gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst en (1) meters avstand til besøkende. Plikten gjelder også utendørs der avstandskravet ikke kan overholdes. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og liknende i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Når det ikke er mulig å holde minst en (1) meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransport, herunder med ferje, bruke munnbind. Dette gjelder også innendørs stasjonsområder.

Passasjerer i taxi skal bruke munnbind. Munnbindet tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Skolelever på 8.-10.trinn som benytter skoleskyss ikke er pålagt, men anbefales å benytte munnbind, og munnbind gjøres gratis tilgjengelig for elevene.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 4 Økonomisk ansvar

Kragerø kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 5 Endringer og forlengelse av forskriften

Eventuelle endringer fremmes til behandling i Kragerø kommunestyre

§ 6 Forholdet til nasjonale regler

Nasjonale smittevernregler og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn bestemmelser i denne forskriften, gjelder foran denne forskriften.

§ 7 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften gjøres gjeldene fra og med 25.03.21 kl. 23.59 til og med 06.05.21 kl. 23.59