Oppdatert 20.01.21 - Lokale endringer i smitteverntiltakene

Etter møte i utvidet kriseledelse blir det enkelte lettelser i smitteverntiltakene for Kragerø.

Lokale endringer vedtatt 20.01.21

 • Smittevernnivået i skolene

  Regjeringen besluttet 18. januar at smittevernnivået i skolene endret fra rødt til gult, med første mulige virkning fra onsdag 20. januar.
  Det gis anledning til å bruke inneværende uke til å tilpasse seg den nye ordningen.  
  I Kragerø kommune er det besluttet at vi gjør denne endringen fra mandag 25. januar. Dette innebærer en endring på Kragerø skole 5-10 trinn, Sannidal ungdomsskole og Kragerø læringssenter, som vil gå tilbake til drift på gult nivå. Skolene vil gi informasjon om praktiske konsekvenser av endringene.
  Det betyr at fra og med mandag 25. januar er alle barnehager, skoler og voksenopplæring tilbake på gult nivå.

 • Skjenking av alkoholholdig drikk

  Fra fredag 22. januar tillates det skjenking av alkoholholdig drikk i  sammenheng med matservering. Gjester kan ikke slippes inn etter kl 22.00, og skjenkestopp er kl 24.00.

 • Fast utleie

  Regjeringen har åpnet for fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år fra 20. januar. Kragerø kommune åpner da for bruk av kommunale bygg for faste leietagere fra samme dato. Svømmehallen åpner for organisert aktivitet for barn og unge under 20 år fra 25.januar. Fellesbad holdes stengt inntil videre. 

 • Fritidsaktiviteter

  Kragerø kommune ønsker en restriktiv praksis knyttet til deltakelse i fritidsaktiviteter i kommuner med høyt smittetrykk.
  Oversikt over kommuner med høyt smittetrykk. 

 

 

Statlige anbefalinger og regler

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge.

Barnehager og skoler

Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov vurdere rødt nivå også i barnehager og barneskoler. (Nytt).

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)

Reiser

Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder. (Nytt)

Høyere utdanning

Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne. (Nytt)

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)

For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene. (Nytt)

Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt)

Arbeidsplasser

Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. (Nytt)

Uteliv og serveringssteder

Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering i uke 4, altså neste uke.