Fortsatt stengning av campingplasser og serviceanlegg i gjestehavner frem til 7. mai

Lokal forskrift om stengning av campingplasser og forbud mot overnatting på campingplasser i Kragerø kommune i anledning utbrudd av Covid-19. Serviceanlegg i gjestehavner er stengt frem til 07.05. Båter kan legge til forutsatt at avstandsbestemmelsene følges.

På grunn av situasjonen med raskt økende smitte av koronavirus i landet, og for å begrense smittespredningen og ivareta kommunens kapasitet innen helse- og omsorgssektoren, har smittevernoverlegen i Kragerø kommune vedtatt følgende forskrift med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd bokstav b), jf. femte ledd:

§ 1 Formål
Forskriftens formål er å begrense smittespredningen av Covid-19 og ivareta kommunens kapasitet innen helse- og omsorgssektoren.

§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder innenfor kommunegrensene til Kragerø kommune.

§ 3 Forbud mot overnatting på campingplass i annen kommune enn hjemstedskommunen
Personer forbys å overnatte på campingplass i Kragerø kommune dersom vedkommende er folkeregistrert i annen kommune. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Forbudet etter første ledd gjelder ikke personer som er i karantene etter § 2 i forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 (FOR-2020- 03-15-294) fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Det gjøres unntak for alle med husvogn og campingvogn med fast plass, og som har innlagt vann og toalett. Unntaket gjelder fra 20.4.2020

§ 4 Stengning av campingplasser
Campingplasser i kommunen pålegges å holde felles sanitæranlegg på campingplassen stengt. Campingplasser og hytteutleiere i kommunen tillattes bare å holde åpent for å betjene utleie av overnattingsfasiliteter som har innlagt vann og avløp, og som har bad/wc og kjøkken. Det er ikke tillatt å leie ut til andre enn dem som lovlig kan overnatte i tråd med denne forskriften.

§ 5 Straff
Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 6 Varighet
Forskriften gjelder frem til 07.05.20

§ 7 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft den 03.04.20, sist oppdatert 24.4.2020