Rehabiliterings-, korttids- og avlastningsopphold

Beskrivelse

Du kan søke om rehabiliterings- eller korttidsopphold hvis du trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning.

Det skilles mellom tre typer korttidsopphold:

  • døgnopphold (minst 24 timer)
  • dagopphold
  • nattopphold

Avlastningsopphold innvilges til personer med særskilt tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet.

Slike opphold gis i sykehjem eller omsorgsbolig.

Pris

Kommunen kan kreve vederlag av beboeren for korttids- og rehabiliteringsopphold. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer).

For avlastningsopphold kreves ikke vederlag.

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.