Kreftkontakt

Kommunene i Telemark har en samarbeidsavtale med Sykehuset Telemark for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling. Formålet med dette nettverket er kompetanseheving, samhandling og samarbeid slik at kreftpasienter og andre pasienter med behov for lindrende behandling, samt deres pårørende, opplever god kvalitet i alle nivå av helsetjenesten.

Kreftkontakt / kontaktsykepleier skal :

  • Følge opp gode rutiner for tverrfaglig samarbeid og samhandling som sikrer den palliative pasienten kontinuitet og sammenheng i behandlingstilbudet
  • Bidra til forutseende planlegging ved endring i hjelpebehov
  • Gjennomføre førstegangsbesøk hjemme hos pasienten, og gjøre avtale for videre oppfølging
  • Kreftkontakten tilbyr oppfølgingssamtaler på telefon og/eller nye hjemmebesøk
  • Sørge for jevnlig dialog med pasient, pårørende og pasientens fastlege

Verdier: Respekt, livskvalitet, livshjelp, omsorg og samarbeid.

Formål:  å bidra til at kreftpasienter / palliative pasienter og deres pårørende opplever trygghet, kontinuitet, tett oppfølging og god symptomlindring i sykdomsforløpet - uavhengig av om pasienten er hjemme eller innlagt i institusjon.

Kreftkontakter i hjemmesykepleien :

Kragerø Indre og Yre byområde: tlf. 35 98 51 80 (dagtid mandag til fredag)                                                             Sannidal, Helle og ytre kommune: tlf. 35 98 51 85 (dagtid mandag til fredag)

Kreftkontakt Marienlyst sykehjem: tlf 35 98 50 13 (dagtid mandag til fredag)

Tilbakemelding