Hjemmesykepleie / helsehjelp i hjemmet

Beskrivelse

Hjemmesykepleien gir nødvendig helsehjelp til syke og personer med ulike bistandsbehov i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell, ernæring, hjelp til medikamenthåndtering, hjelp til opptrening/vedlikehold av ferdigheter for at du skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Hjemmesykepleien bistår pasienter i oppfølging av alvorlig sykdom i samarbeid med pasient, pårørende og fastlege, og legger til rette for individuell tilpasset omsorg til alvorlig syke og døende.

Hjemmesykepleien har fokus på pasientens mål for egenmestring, og det satses på bruk av velferdsteknologi som kan bidra til at du selv kan mestre hverdagen hjemme. 

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.


Det kreves ikke vederlag for tjenesten.

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Statsforvalteren I Vestfold og Telemark.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen v./ Tjenestekontoret eller direkte til tjenesteytende avdeling.