Næringstomter

Kragerø kommune har på Fikkjebakke i Sannidal etablert sitt næringsområde, Kragerø næringspark. Dette området er i dag på omkring 500 da. og teller ca. 300 arbeidsplasser og 35 virksomheter.

Kragerø kommunes vedtatte næringspolitiske mål, er å gjøre Kragerø næringspark, Fikkjebakke, til et regionalt industri- og næringsområde. Kragerø kommune har også satt i gang bruk av www.arealguiden.no for å synliggjøre ledige byggeklare (offentlige og private) næringstomter i kommunen.

Salg av næringstomter i Kragerø Næringspark, skjer etter søknad fra interesserte tomtekjøpere. Ved søknad om næringstomt i Kragerø Næringspark skjer all tildeling i henhold til følgende vedtatte retningslinjer;

a) Søknad om næringstomt sendes Kragerø kommune. Komplett søknad inneholder, søknadsskjema med konkret beskrivelse av virksomhet/næring, kartskisse, nabovarsel, og skatteattest.

b) Ved mottatt søknad oversendes standard svarbrev fra Kragerø kommune,som inneholder opplysninger om videre saksgang og forventet saksbehandlingstid.

c)   Søknad oversendes deretter Vekst i Grenland IKS (ViG) for endelig vurdering av søknad.

d) Vurdering fra ViG skjer i henhold til de til enhver tid næringspolitiske målkommunen har for utvikling av Kragerø Næringspark.

e) Dersom det er flere aktuelle søkere til samme næringseiendom legges det frem sak for Formannskapet.

Kommunen tildeler og gjennomfører salget, og sørger for nødvendige kontraktinngåelser, etter at ViG har foretatt ovenstående næringspolitiske vurdering av tomtesøknaden.

En har brakt i erfaring at salg av næringseiendom ofte inngår i en større prosess for aktuelle kjøpere. Samarbeidet med ViG er svært avgjørende, da det ofte er knyttet problemstillinger til tomtekjøpet som går langt ut over akkurat det å erverve eiendom.

Tilbakemelding