Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, Jomfruland - Stråholmen

Klikk for stort bilde Jomfruland og Stråholmen ble i 2009 utpekt til et Utvalgt kulturlandskap i jordbruket (UKL). I 2020 er det 45 slike landskap spredt over hele landet. Det gis økonomisk støtte til driften. 

UTVALGTE KULTURLANDSKAP HAR FÅTT TILDELT KR. 700.000,- FOR 2020. SØKNADSFRIST FOR MIDLER ER 1. MAI  
NY FRIST FOR Å SØKE RESTERENDE MIDLER: 15.10.2020!

Det er pr. 21.9.2020 kr. 138.245,- igjen av tildelte midler. Dersom du har gode tiltak innenfor området Jomfruland og Stråholmen som faller inn under retningslinjene for UKL, kan du nå søke på resterende midler!


Fra 2020 er ansvaret for ordningen overført fra Fylkesmannen til kommunene.

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM TILSKUDD:
Dette regelverket tar utgangspunkt i Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, FOR-2019-12-18-2024

Formål:

Formålet med tilskudd til tiltak Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljø. Og med dette sikre langsiktig skjøtsel og drift, jf § 1 i forskriften.

Hvilket område gjelder ordningen for:

Forskriften gjelder området Jomfruland – Stråholmen slik det er avmerket i Naturbasen, jf § 2 i forskrifta. www.naturbase.no

Hvem kan søke:  

Alle som har eiendom og interesser innenfor området, som medvirker til å nå målene i forskriften og som underbygges i fagrapporter og forvaltningsplaner for øyene, kan søke.
Dette kan for eksempel være grunneiere, drivere, hytteeiere, lag og organisasjoner. Dersom søker ikke er grunneier, må det vedlegges tillatelse fra grunneier eller andre rettighetshavere.

Kriterium for tildeling av tilskudd, jf § 3 i forskriften:

Nedenfor er oversikt over de ulike kulturlandskapstema man kan søke om tilskudd innenfor:

1. Landskapsskjøtsel
Mål: Ta vare på og utvikle et mangfold av det verdifulle kulturlandskapet i jordbruket.

2. Biologisk mangfold
Mål: Ta vare på og skjøtte biologiske verdifulle areal i jordbrukets kulturlandskap slik at de oppnår god tilstand og leverer økosystemtjenester.
Bedre statusen for truede arter og naturtyper i jordbrukets kulturlandskap.

3. Kulturminne og kulturmiljø
Mål: Ta vare på kulturminner og kulturmiljø i jordbrukslandskapet som ressurs for kunnskap, opplevelse og bruk.

4. Ferdsel og friluftsliv
Mål: Bedre allmennhetens tilgjengelighet til jordbrukslandskapet ved å legge til rette for opplevelser knyttet til natur, kulturarv og jordbruk. 
Ta vare på kvaliteter knyttet til opplevelser i området og legge til rette for gode naturopplevelser.
Hindre at friluftsliv fører til unødvendige naturinngrep, slitasje og forstyrrelser på plante- og dyrelivet eller ødeleggelse av kulturminner og kulturmiljø.

5. Planlegging, kartlegging og dokumentasjon
Mål: Sikre helhetlig forvalting av de utvalgte landskapene basert på tverrfaglig kunnskap og gjennom gode prosesser, bred involvering og forankring i områdene.
Sikre kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier.
Sikre kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur og kulturminneverdier.

6. Andre næringsrettede tiltak
Mål: Legge til rette for økt verdiskaping. Økt bruk av natur- og kulturarvverdiene som ressurser for lokal verdiskaping, næringsutvikling og sysselsetting i området.

7. Formidling
Mål: Skape interesse, entusiasme og forståelse for hva Utvalgte kulturlandskap er og hvilke verdier som finnes i området.


I vedtaksbrevet for innvilgelse av tilskudd til det enkelte tiltak, kan kommunen sette vilkår. Kommunen skal innhente nødvendig kunnskap om landbruk, natur og kulturminner før vedtak om tildeling av tilskudd treffes. Tiltak som er startet eller ferdig, vil normalt ikke få tilskudd.

Tilskuddsramme for UKL Jomfruland - Stråholmen 2020:

UKL Jomfruland - Stråholmen har ei totalramme på kr. 700.000,- for 2020.

Det er satt av penger til fellestiltak slik i 2020:

  • kr 50.000,- til seminar og møter
  • De resterende kr 650.000,- er satt av til tiltak du kan søke på. 

Hvordan søker du og krav til søknaden:

  • Fra og med 2020 sender du inn søknaden digitalt med innlogging via ID-porten/www.altinn.no
  • Tiltaket du søker på skal merkes av på kart som skal ligge ved søknaden. Bruk gjerne gårdskart (https://gardskart.nibio.no/search).
  • Mangelfulle søknader kan kommunen avvise.
  • Det er viktig at tiltaket blir dokumentert med foto før og etter.
  • Søknadsfrist er 1.mai 2020  Ny frist: 15.10.2020

Rettledende satser for egeninnsats:

Manuelt arbeid:                                                                       kr 300 pr time
Ryddesag, motorsag, tohjulsmaskinar ol                        kr 400 pr time
Traktor m/sjåfør                                                                       kr 500 pr time
Sats for bordgjerde, inkl. arbeid og materialar               kr 150 pr lm
Nettinggjerde (Utmarksgjerde)                                         kr 200 pr lm
Engangstilskudd av godkjent kostnadsoverslag,                 35-70 %

Utlegg som ikke kan dokumenteres med kvittering/bilag og/eller timelister kan ikke tas med i oversikten; unntak for gjerder der man benytter oppgitt sats.

Kontaktpersoner:

Pål Henne: pal.henne@drangedal.kommune.no – tlf. 35 99 70 26
Solfrid Klodvik: solfrid.klodvik@kragero.kommune.no  – mob.nr. 41250962
Inger Nina Isaksen: Inger.Isaksen@kragero.kommune.no – mob.nr. 92250987

 

Her kan du lese årsrapporten for Utvalgte kulturlandskap Jomfruland - Stråholmen 2019. (PDF, 16 MB)

Les mer om Utvalgte kulturlandskap på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet. 

Kontaktinfo

Solfrid Klodvik
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 902 46 915
Mobil 902 46 915
Inger Nina Isaksen
Konsulent
E-post
Mobil 922 50 987
Pål Henne
E-post
Telefon 35 99 70 26
Tina Forsnes
E-post
Telefon 35 99 70 25