Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, Jomfruland - Stråholmen

Utvalgte kulturlandskap har fått tildelt kr. 500.000,- FOR 2023. 
Ny søknadsfrist for midler er 21. april 2023

Jomfruland og Stråholmen ble i 2009 utpekt til et Utvalgt kulturlandskap i jordbruket (UKL). Levende jordbruk over hele landet gir Norge verdifulle og innholdsrike kulturlandskap. De utvalgte kulturlandskapsområdene viser mangfoldet og særpreget til ulike typer jordbrukslandskap i landet vårt. Hvert av disse områdene har sitt særegne landskap. Særpreget blir tatt vare på gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold. Det gis økonomisk støtte til driften. Formålet med satsningen er å sikre langsiktig forvaltning av utvalgte landskapsområder med store biologiske og kulturhistoriske verder, som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk. Disse verdiene er avhengig av fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold for å kunne opprettholdes. Fra 2020 er ansvaret for forvaltning av midlene overført til kommunene. 

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM TILSKUDD:

Dette regelverket tar utgangspunkt i Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, Link til forskriften: FOR-2019-12-18-2024

Formål:

Formålet med tilskudd til tiltak Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljø. Og med dette sikre langsiktig skjøtsel og drift, jf § 1 i forskriften.

Hvilket område gjelder ordningen for:

Forskriften gjelder området Jomfruland – Stråholmen slik det er avmerket i Naturbasen, jf § 2 i forskrifta. www.naturbase.no

Hvem kan søke:  

Alle som har eiendom og interesser innenfor området, som medvirker til å nå målene i forskriften og som underbygges i fagrapporter og forvaltningsplaner for øyene, kan søke.
Dette kan for eksempel være grunneiere, drivere, hytteeiere, lag og organisasjoner. Dersom søker ikke er grunneier, må det vedlegges tillatelse fra grunneier eller andre rettighetshavere.

Kriterium for tildeling av tilskudd, jf § 3 i forskriften:

Nedenfor er oversikt over de ulike kulturlandskapstema man kan søke om tilskudd innenfor:

1. Landskapsskjøtsel
Mål: Ta vare på og utvikle et mangfold av det verdifulle kulturlandskapet i jordbruket.

2. Biologisk mangfold
Mål: Ta vare på og skjøtte biologiske verdifulle areal i jordbrukets kulturlandskap slik at de oppnår god tilstand og leverer økosystemtjenester.
Bedre statusen for truede arter og naturtyper i jordbrukets kulturlandskap.

3. Kulturminne og kulturmiljø
Mål: Ta vare på kulturminner og kulturmiljø i jordbrukslandskapet som ressurs for kunnskap, opplevelse og bruk.

4. Ferdsel og friluftsliv
Mål: Bedre allmennhetens tilgjengelighet til jordbrukslandskapet ved å legge til rette for opplevelser knyttet til natur, kulturarv og jordbruk. 
Ta vare på kvaliteter knyttet til opplevelser i området og legge til rette for gode naturopplevelser.
Hindre at friluftsliv fører til unødvendige naturinngrep, slitasje og forstyrrelser på plante- og dyrelivet eller ødeleggelse av kulturminner og kulturmiljø.

5. Planlegging, kartlegging og dokumentasjon
Mål: Sikre helhetlig forvalting av de utvalgte landskapene basert på tverrfaglig kunnskap og gjennom gode prosesser, bred involvering og forankring i områdene.
Sikre kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier.
Sikre kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur og kulturminneverdier.

6. Andre næringsrettede tiltak
Mål: Legge til rette for økt verdiskaping. Økt bruk av natur- og kulturarvverdiene som ressurser for lokal verdiskaping, næringsutvikling og sysselsetting i området.

7. Formidling
Mål: Skape interesse, entusiasme og forståelse for hva Utvalgte kulturlandskap er og hvilke verdier som finnes i området.

I vedtaksbrevet for innvilgelse av tilskudd til det enkelte tiltak, kan kommunen sette vilkår. Kommunen skal innhente nødvendig kunnskap om landbruk, natur og kulturminner før vedtak om tildeling av tilskudd treffes. Tiltak som er startet eller ferdig, vil normalt ikke få tilskudd.

Hvordan søker du og krav til søknaden:

  • Du sender inn søknaden digitalt med innlogging via ID-porten/www.altinn.no
  • Her finner du mer informasjon om hvordan du søker:
    Hvem kan søke, og hvordan søker du.
  • Husk at tiltaket du søker på skal merkes av på kart som skal ligge ved søknaden. Bruk gjerne kartløsning som ligger på kommunens hjemmeside, eller gårdskart (https://gardskart.nibio.no/search).
  • Mangelfulle søknader kan kommunen avvise.
  • Det er viktig at tiltaket blir dokumentert med foto før og etter.

Rettledende satser for egeninnsats:

Manuelt arbeid:                                                              kr 300 pr time
Ryddesag, motorsag, tohjulsmaskinar ol                   kr 400 pr time
Traktor m/sjåfør                                                             kr 500 pr time
Bordgjerde, inkl. arbeid og materialar                            kr 150 pr lm
Nettinggjerde (Utmarksgjerde)                                     kr 100 pr lm
(OBS! Ved svært vanskelig/krevende terreng kan
kommunen, etter begrunnet søknad, vurderes å øke
satsen til maksimalt kr. 200,- pr. lm nettinggjerde). 
Engangstilskudd av godkjent kostnadsoverslag           35-70 %

Utlegg som ikke kan dokumenteres med kvittering/bilag og/eller timelister kan ikke tas med i oversikten; unntak for gjerder der man benytter oppgitt sats.

Kontaktpersoner:

Torstein Kiil, e-post er: vikii@online.no og mobilnummer er: 99595419.

Her kan du lese årsrapporter for
Utvalgte kulturlandskap Jomfruland - Stråholmen 2021
Utvalgte kulturlandskap Jomfruland - Stråholmen 2020 (PDF, 7 MB)

Utvalgte kulturlandskap Jomfruland - Stråholmen 2019. (PDF, 16 MB)

Les mer om Utvalgte kulturlandskap på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet. 

Tilbakemelding