Grensejustering

En mindre endring av grenser mellom to naboeiendommer kan gjøres ved en grensejustering.

Lov om eiendomsregistrering (matrikkeloven) setter klare grenser for hvor store arealer som kan grensejusteres. Generelt kan netto arealet som ønskes justert ikke overstige 5 % av avgiver- eller mottakereiendommen.

I tillegg er det flere krav som må være oppfylt:

 • Verdien av den justerte delen av eiendommen må ikke overstige 1 G (grunnbeløp i folketrygden).
 • Ved gjensidig grensejustering mellom 2 eiendommer kan en enhet ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av enhetens areal før justeringen.
 • Arealet kan maksimalt være 500 m².
 • Reguleringsformål må være det samme på begge eiendommer og grensejustering må ikke stride mot konsesjonsloven og jordloven.
 • I LNF områder er det deleforbud og om det ønskes grensejustering må det søkes dispensasjon fra planen.
 • Ligger tiltaket innenfor 100- metersbeltet til sjø og byggegrense ikke er avsatt i plan, må det søkes om dispensasjon fra pbl. § 1-8.
 • Ved ensidig grensejustering må "fotavtrykket" til eksisterende bygninger være innenfor utnyttelsesgraden i reguleringsplanen.
 • Ved tidligere grensejusteringer kan ikke samlet areal overstige kravene nevnt her.

Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring – eller fradeling av egen parsell som senere skal sammenslås.

Skjema for rekvisisjon av grensejustering finner du her

Slik rekvirerer du grensejustering

 • Send rekvisisjonsskjema til kommunen.
 • Husk at alle eiere av involverte eiendommer må signere søknadsskjemaet. Omfatter matrikkelenheten felles bolig for ektefelle eller registrert partner, skal vedkommende gi sitt samtykke til grensejusteringen.
 • Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen

Gebyrregulativ på søknadstidspunktet legges til grunn for kravet.

Kartpunkt

Tilbakemelding