Eiendomsskatt omtaksering

Kommunestyret har i møte 13.12.18 og 26.02.19 vedtatt å gjennomføre ny alminnelig taksering for eiendomsskatt gjeldende fra 01.01.20. Dette medfører at det blir foretatt utvendig befaring av alle eiendommer.

Disse befaringene vil pågå i perioden august – november i år. 

Kragerø kommune har engasjert Verditakst AS til å gjennomføre utvendig befaring av alle eiendommer i kommunen. Dette innbefatter alle boliger, fritidsboliger, boligdel av landsbrukseiendommer og næringseiendommer. 

Det nye takstgrunnlaget for eiendommene vil bli vedtatt i januar 2020, og underretning vil bli sendt alle berørte eiere eller festere samtidig etter at takstgrunnlaget for alle eiendommer er ferdigbehandlet.
Når underretning om nytt vedtak blir mottatt vil det også bli opplyst om klageadgang på dette nye vedtaket.

Kommunestyrets behandling 13.12.18 (budsjettbehandlingen sak 97/18)

Kommunestyrets behandling 07.03.19 sak 23/19

Kommunens varslingsbrev til hjemmelshavere (PDF, 54 kB)

 

Tilbakemelding