Montering av små Vindkraftverk/Vindmøller

Kommunal behandling av mindre enkeltturbiner og vindkraftanlegg vil alltid være en byggesak.
Enkeltturbiner og mindre vindkraftanlegg er søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1, og skal oppføres i tråd med loven og tilhørende forskrifter. Dette innebærer at den som skal føre opp anlegget (tiltakshaver) må sende søknad til kommunen og få byggetillatelse før det bygges. Nærmere regler om søknad og byggesaksbehandling følger av byggesaksforskriften. Forskriften med veiledning finnes på hjemmesiden til Direktoratet for byggekvalitet (DiBK) – Liten vindmølle, frittstående solcellepanel og sol blomst er søknadspliktig etter pbl. § 20- 1 bokstav a

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Prosjektering og utførelse må alltid utføres av ansvarlige foretak.
Hvis tiltaket betinger en dispensasjon, kan vi henvise til dispensasjonsveilederen

Kommunen har også et ansvar for å ivareta både lokale og nasjonale hensyn.

Tilbakemelding