Registrering av viktige områder som er i bruk

Hvem 

Alle som benytter et område til en aktivitet. Det kan for eksempel være friluftsliv, undervisning, fiske, møteplasser, lufteturer for eldre eller trilleturer for barn, snarveier f.eks. til en badeplass eller til skolen… Informasjonen vil bli benyttet når nye utbyggingsformål blir vurdert.  

Hvordan  

På nett: Tegn inn området og fyll ut skjemaet på denne linken:  

Bruk veilederen som hjelp til bruk av innspillsportalen.  

Vi foretrekker at innspill leveres i innspillsportalen, alternativt kan det sendes med epost eller brev, men da må det følge med kart hvor det som beskrives er angitt. Kart kan lastes ned fra kommunens kartportal.

Husk å merke innsendingen med «Innspill kommuneplanens arealdel - friluftsområder»

 

Tilbakemelding