Innspill om ny arealbruk

Vi ønsker at innspill leveres i innspillsportalen. Alternativt kan dette sendes med epost eller brev, men da må eget skjema benyttes. Du finner linker til alt du trenger på denne siden.

Hva 

Det er viktig å lese planprogram og veileder før du gir innspill.  Planprogrammet bygger på kommunens arealstrategi i samfunnsdelen og angir hvilke tema som er aktuelle for denne rulleringen av arealdelen.  

Hvem

Enkeltpersoner (barn, unge og voksne), næringsdrivende, interessegrupper, lag- og foreninger, offentlige instanser… Alle som har synspunkter på gjeldende arealbruk i et område eller som har forslag til endret arealbruk inviteres til å delta. 

For barn vil det bli laget et eget medvirkningsopplegg i samarbeid med skolene. 

Hvordan  

Vi foretrekker at innspill leveres digitalt ved å benytte innspillsportalen,  men det er også mulig å levere innspill som epost eller vanlig brev.
I begge tilfelle vil det være nyttig å lese veilederen for innspill (PDF, 502 kB).

Alternativ 1: Lever digitalt innspill

Klikk på linken nedenfor og bruk veilederen som hjelp.

Alternativ 2: Epost eller brev

Leverer du pr. epost eller brev er det viktig at skjemaet Forslag til ny arealbruk fylles ut og vedlegges. I tillegg trenger vi et kartutsnitt hvor forslaget angis. Skjemaet kan lastes ned fra denne linken:

En kartutskrift for området kan lastes ned fra kommunens kartportal. Zoom inn til aktuelt område og bruk Meny-knappen til å lage kratutskrift:

Innspillet merkes med «Innspill kommuneplanens arealdel» og sendes til følgende adresser: