Kommuneplan

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Kragerø kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 ble godkjent i kommunestyret 12.02.2019 og er nå rettsgyldig. Det ble samtidig vedtatt utsatt behandling av 4 innspillsområder. Disse ligger nå til høring og offentlig ettersyn og innenfor disse områdene er det fortsatt gammel plan som gjelder.  

Områder med utsatt behandling er Myra (bolig og fritidsbolig), Solåsen (næring) og Vestre Risøy (fritidsbolig/skjærgårdspark). Disse områdene ble vedtatt konsekvensutredet og sendt til ny høring og offentlig ettersyn før ny behandling. KU er gjennomført og områdene er til høring med frist for merknader satt til 14.07.2018. 

I påvente av vedtak for disse områdene, er det fortsatt kommuneplanen for 2014 - 2026 som gjelder her. I godkjent kommuneplankart 2018 - 2030 er områdene tatt ut av planen og vist som hvite felter. 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel finner du på denne linken.

Tilbakemelding