Videreføring av Lokal covid 19 forskrift til 15.8.21

Formannskapet vedtok den 29.7.21 videreføring av lokal forskrift. Forskriften innebærer påbud om bruk av munnbind i enkelte situasjoner samt restriksjoner for arrangementer.

Lokal forskrift: Fastsatt av formannskapet i Kragerø kommune 29.07.21 med hjemmel i lov 5.august 1994 nr.55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-1.

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre og begrense spredning av koronasmitte (SARS-CoV-2) for å sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften skal også bidra til å redusere risiko for at smitte fra andre steder i landet gir utbrudd i Kragerø.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder innenfor kommunegrensene til Kragerø kommune

§3 Plikt til å bruke munnbind

Munnbind påbud innendørs på kollektiv transport, herunder taxibil, taxibåt, buss, ferge, samt innendørs i butikker hvor det ikke er mulig å holde 1 meter avstand.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Munnbindpåbudet gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og liknende i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

§4 Forbud mot utendørs arrangementer.

Arrangementer kan ikke avholdes på Torvet og Jens Lauersøns plass.

For øvrige områder gjelder nasjonale bestemmelser for arrangement.

§ 5 Økonomisk ansvar

Kragerø kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 6 Endringer og forlengelse av forskriften        

Eventuelle endringer fremmes til behandling i Kragerø formannskap

§ 7 Forholdet til nasjonale regler

Nasjonale smittevernregler og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn bestemmelser i denne forskriften, gjelder foran denne forskriften.

§ 8 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften gjøres gjeldene fra og med 29.07.21 kl. 23.59 til og med 15.08.21 kl. 23.59