Forebyggende arbeid mot mobbing

AUGUST:

Trivselsregler tas opp i begynnelsen av hvert skoleår med elevene og på fellesmøter. Hver elevgruppe skal være med på å utarbeide gruppas egne ordens og trivselsregler. Disse skal man arbeide med for å få et eie- og ansvarsforhold til. Reglene skal være godt synlige.

 

HØST:

Foreldrene får informasjon om trivselsreglene og forpliktelsene som ligger i disse, samt opplæringslovens paragraf 9a  (Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring) og mulighet til enkeltvedtak m/klagerett. Dette kan skje både på foreldremøte og som ranselpost.

Skolemiljøutvalget skal med bakgrunn i sine rådsorgan, ha mulighet til å påvirke og eventuelt foreslå revisjon trivselsreglene, samt øvrige planer skolen har for best mulig trivsel, arbeidsmiljø og ikke minst bekjempelse av mobbing. De får også kjennskap til resultatene av elevundersøkelsen og eventuelle tiltak som er satt i gang.

Elevene og foreldrene har samtale med kontaktlærer der trivsel er ett av temaene som blir tatt opp.

5.-7. trinn gjennomfører elevundersøkelsen der mobbing er et av emnene som blir undersøkt.

 

VÅR:

Skolens organer, ansatte, elever jobber med resultatene av elevundersøkelsen og lager plan for tiltak.

 

Elevene og foreldrene har samtale med kontaktlærer der trivsel er ett av temaene som blir tatt opp.

 

HELE ÅRET:

Gruppene jobber mest mulig metodisk og pedagogisk med trivselreglene. Sosiale mål på ukeplanen blir modellert gjennom fe.ks drøfting, dramatisering, sang, tektslesing, tekstskaping osv.

 

1.+2. trinn gjennomfører Zippys venner annethvert år.

 

Kontaktlærerne gjennomfører jevnlige trivselsundersøkelser der elevene bl.a. kan si fra om mobbing. Kontaktlærerne melder fra til rektor dersom noen melder fra om mobbing eller det er andre grunner til bekymring.

 

Skolens ansatte er hele tiden oppmerksom på om noen er utsatt for mobbing og varsler rektor dersom det er mistanke om dette.