KARAKTERER ~ KLAGEADGANG

Om klagerett på karakterer i grunnskolen.

Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Det gjelder

  • standpunktkarakterer
  • eksamenskarakterer
  • karakter i orden og oppførsel

Klagefrist

Fristen for å klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er ti dager. Her telles dagene fra den tiden eleven hadde rimelig anledning til å bli kjent med karakteren.

Innenfor klagefristen kan du kreve begrunnelse for den gitte karakteren, eventuelt begrunnelse for hvorfor det ikke er gitt karakter. Klagefristen avbrytes når det fremsettes krav om begrunnelse og fortsetter å løpe når begrunnelse er gitt.

Du kan ikke kreve begrunnelse for karakter til skriftlig eksamen.

Hvem kan klage?

Elever over 15 år har klagerett selv.  Dessuten kan en annen person klage på elevens vegne, men da må eleven gi skriftlig fullmakt.

Foreldre/foresatte har egen klagerett dersom eleven er under 18 år.

Praktiske opplysninger.

Hvordan går en frem dersom en vil klage?

Ta først kontakt med skolen for å være sikker på at karakteren er riktig. Hvis karakteren er riktig og du vil klage, må klagen være skriftlig. Den må være underskrevet av deg som klager eller av den du har gitt fullmakt. Det må komme tydelig fram hvilken eller hvilke karakterer det klages på, og du bør begrunne klagen.

Begrunnelse er ikke nødvendig dersom klagen gjelder skriftlig avgangsprøve.

Klagen sendes/leveres til rektor ved skolen din.

Hva skjer med klagen?

Klage på standpunktkarakter:

Rektor ber om uttalelse fra faglærer om hvordan karakteren er satt, eller om hvorfor eleven ikke har fått karakter dersom klagen gjelder dette. Rektor lager også en uttalelse om saken.  Den som klager, skal ha kopi av disse uttalelsene.

Alt materiale sendes deretter til Fylkesmannen - utdanningsavdelingen. Der vurderes det hvorvidt det er grunn til å behandle saken på nytt.  Hvis man finner grunnlag for ny behandling, sendes saken tilbake til rektor.

Rektor og faglærer vurderer om det er grunnlag for ny karakter. Resultatet kan bli at karakteren blir stående eller at den blir satt opp eller ned.

Det er rektor som tar formell avgjørelse. Rektors avgjørelse kan ikke ankes.

Klage på karakter til skriftlig avgangsprøve: 

Rektor sender klagen til Fylkesmannen.  En egen gruppe vurderer besvarelsen(e) på nytt.  Merk at karakteren kan endres både til gunst og ugunst for eleven.  Gruppens avgjørelse er endelig.  Den som klager skal ha begrunnet svar.

Klage på karakter til muntlig avgangsprøve:

Her kan det bare klages på formelle feil som har betydning for resultatet på prøven. Rektor sender saken til Fylkesmannen.  Dersom klagen tas til følge, vil prøvekarakteren bli annullert. Hvis eleven ønsker det, er det anledning til å få ny muntlig avgangsprøve. Prøvefag kunngjøres for eleven med samme frister som ved den ordinære prøven.

Melding om avgjørelsen på klagen sendes klageren innen 3- tre- måneder etter at rektor har mottatt klagen.

Dette skrivet tar for seg de vanligste spørsmål i forbindelse med avgangskarakterer i grunnskolen.  Dersom det er behov for flere opplysninger om klagerett på karakterer, kan du lese her eller henvende deg til rektor.