Varsel om oppstart av planarbeid - Nordraak-kvartalet - Gbr 38 bnr 108 m/fl. Varsel om utbyggingsavtale.

 Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det på vegne av tiltakshaver Kragerø Eiendom AS oppstra av arbeid med detaljreguleringsplan. Planen skal legge til rette for oppføring av parkeringshus under «Nordraakparken».

Det varsles også oppstart av utbyggingsavtale mellom utbygger og Kragerø kommune vedrørende omlegging av kommunal infrastruktur.

Planen er vurdert i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger. Planlagte tiltak er vurdert til ikke å omfattes av forskriftens § 10, og følgelig ikke kreve planprogram eller konsekvensutredning.

Eventuelle synspunkter som har betydning for planarbeidet kan sendes skriftlig til: Arkitekthuset Kragerø AS, P.A. Heuchs gt. 25, 3770 Kragerø/ post@arkitekthuset.no med kopi til Kragerø kommune, Enhet for bygg og areal, pb 128, 3791 Kragerø / post@kragerokommune.no.
Frist for innspill 16.10.2019

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Arkitekthuset v/David Løffler, tlf
35983320 / morten@arkitekthuset.no