Utvidelse av Valberg pukkverk. Varsel om oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn av planprogram.

 Det varsles oppstart  av detaljreguleringsplan for utvidelse av NCC's anlegg på Valberg hvor det foreslås utvidelse av uttaksområdet i nordvestlig retning mot Bjørneknuten. Berørte eiendommer er gnr 14 bnr. 2, 39, 51, 53, 54, 57, i Kragerø kommune. 

Frist for merknader til oppstartsvarsel for reguleringsplanen eller planprogram er 01.04.2020. 

NCC Industry ønsker i samarbeid med grunneier og innenfor kommuneplanens rammer å sikre langsiktige og forutsigbare rammer både for videre drift av den viktige bergartsressursen og å ivareta hensynet til miljø og samfunn. For å oppnå forutsigbare rammer for videre drift er det et mål med reguleringsplanarbeidet å legge til rette for uttak av berg dypere ned i grunnen samt at pukkverket utvides i nordlig retning innenfor det avsatte området i kommuneplanen.

Området i kommunens kartportal

Annonse  (PDF, 455 kB)

Oversiktskart  (PDF, 123 kB)

Merknader til planarbeidet eller høringsmerknader til planprogrammet sendes til:

Asplan Viak AS v/ Tiffany Nygård, pb. 24, 1300 Sandvika,
eller til e-post: tiffany.nygaard@asplanviak.no

Kopi av merknad sendes til Kragerø kommune, pb. 128, 3791 Kragerø, eller e-post: post@kragero.kommune.no