Offentlig ettersyn av fremforhandlet utbyggingsavtale.

I henhold til kommunestyrets vedtak, sak 97/24 kunngjøres høring av fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Kragerø kommune og Kragerø Resort Eiendom 2 AS.  

 

Avtalen gjelder infrastrukturtiltak.  

Reguleringsplan for området Ft1 ble godkjent i kommunestyret 31.08.2023. 

Utbyggingsavtalen skal sikre en forsvarlig gjennomføring og iverksettelse av tiltakene, slik disse fremgår av reguleringsplanens rekkefølgekrav. 

Fullstendig kunngjøring kan leses på kommunens hjemmeside under  “Høringer” og eventuelle spørsmål rettes til eiendomsavdelingen.

Berørte parter kan sende inn merknader til høringen innen 15.08.2024. 

Tilbakemelding