Nytt kommunalt legesenter i Gamle Kragerøvei 12

Kragerø kommunestyre vedtok 19. mai 2022 at det skal etableres et kommunalt legesenter i Kragerø kommune. Bakgrunnen for dette er fastlegekrisen, som blant annet har gjort det krevende å rekruttere leger til fastlegestillingene.

Dette gjelder særlig en-lege-praksis. Flere av legene har også ønsket avlastning for driftsoppgaver, støtte til økte driftsutgifter som ikke kompenseres fra staten, og nye mer egnede lokaler. 

Målet med å opprette et kommunalt legesenter er å rekruttere og beholde leger i alle fastlegehjemlene. Man har tro på at et kommunalt legesenter, med et godt fagfelleskap, vil gjøre det mer attraktivt for leger å jobbe i Kragerø kommune.
Dette vil igjen sikre en stabil og god fastlegeordning for kommunens innbyggere slik at vi opplever kontinuitet og forutsigbarhet når vi trenger legetjenester.  

Sannidal legekontor, Ytre Strandvei legekontor og Legene i Løkkebakken, slås derfor sammen til et kommunalt legesenter med seks fastlegehjemler. Kommunen vil drifte legesentrene der de ligger nå, frem til innflytting i nye felles lokaler.

Etter å ha vurdert ulike lokaler fra flere utleiere, er det bestemt at nytt kommunalt legesenteret inntil videre skal ligge i Gamle Kragerøvei 12 på Stilnestangen. Arealene er store nok til å romme alle fasiliteter som trengs i et moderne legekontor, og det trengs få tilpasninger før legene kan flytte inn. På sikt er planen å samlokalisere legesenteret med andre tilbud innen helse- og omsorg ved Kragerø sykehus og Marienlyst sykehjem.  

Kragerø legesenter i Kirkegaten vil bestå slik vi kjenner det i dag, men kommunen vil samarbeide med legesenteret gjennom en driftsavtale.

Fremdriftsplan: 

  • Legepraksisene ble overdratt til kommunen 1. september 2022.  
  • Arbeidsgiveransvaret for helsesekretærer og øvrig hjelpepersonell overtas av kommunen fra 1. oktober 2022. 
  • Mindre tilpasninger og nødvendig ombygging høsten 2022. 
  • Åpning og oppstart av nytt legesenter i januar 2023.