Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt nye regler for torskefiske på strekningen Telemark – Svenskegrensa.

Fra 15. juni blir det forbudt å fiske torsk innenfor grunnlinja (lilla område i kart nedenfor). Det er ikke tillatt å fiske med bunngarn. Torsk som går i ruser og teiner skal settes ut igjen. Det samme gjelder fisking med snøre.

Det kan gis dispensasjon fra kravet om utkast/sorteringsrist på tråler.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-av-forskrift-om-utovelse-av-fisket-i-sjoen/id2637677/

Klikk for stort bilde

Videre er det ikke tillatt å fiske i det hele tatt i eller i nærheten av to gytefelt for fjordtorsk (Fossingfjorden og Skåtøysundet) i perioden januar – april. Se røde streker i kart nedenfor.

https://www.regjeringen.no/contentassets/b04e6bf2342f4c358bad4b4a40120b8a/forskrift-om-forbud-mot-fiske-i-gytefelt-for-torsk.pdfKlikk for stort bilde

Klikk for stort bilde