Kunngjøring av godkjent plan: Detaljreguleringsplan for Fermannsbakken 4 - 8, gbnr 32/355.

Kommunestyret vedtok i møte den 31.08.2023, sak 57/23, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Fermannsbakken 4 - 8, plan-id 2023161, med tilhørende bestemmelser.

Hele saken kan leses på kommunens hjemmeside www.kragero.kommune.no under menypunktet Lokaldemokrati - Møter og saksdokumenter. Godkjente plandokumenter kan leses nedenfor eller lastes ned fra kommunens planregister.  

Plandokumentene legges også til gjennomsyn på kommunens servicesenter, Rådhusgata 5. Parter i saken tilskrives direkte. 

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 eller erstatning etter § 15-3 må fremsettes innen lovens gjeldende frister. Evt. krav om innløsning av bebygd grunn må fremsettes innen 3 år etter at bebyggelsen er fjernet, jfr. § 15-2. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§1-9 og 12-12. Eventuell klage fremsettes skriftlig for Kragerø kommune og sendes pr. epost til post@kragero.kommune.no, eller som brev til Enhet for Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø.

Godkjente plandokumenter:

Lenke til kommunens kartportal

Tilbakemelding