Kragerøskolenes utviklingsprosjekt: Elevene bak tallene

De offentlige skolene i Kragerø deltar i et utviklingsprosjekt sammen med de øvrige Grenlandskommunene i samarbeid med Universitetet i SørøstNorge

Prosjektet er delfinansiert gjennom ordningen Desentralisert kompetanseutvikling som koordineres av Fylkesmannen, hvor målet med ordningen er at skolene sammen med universitetet skal utvikle profesjonsfellesskapet og øke analysekompetansen, slik at vi kan gi elevene bedre læring. Vi skal finne gode måter å analysere praksis på i skole og i organisasjonen for øvrig, slik at vi kan treffe på tiltak som skal øke elevenes læringsutbytte.

Mandag 11. mars fikk alle ansatte i Kragerøskolene trene på analysemetoden i prosjektet på planleggingsdagen.