Kommunedirektøren har lagt fram sitt forslag til Økonomi- og handlingsplan 2023 - 2026

Kommunens økonomi- og handlingsplan omfatter hele kommunens virksomhet og skal gi en mest mulig realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 

I 2023 må vi få på plass et realistisk budsjett som ikke redusere disposisjonsfondet ytterligere. Framtiden krever både et økonomisk handlingsrom og en bærekraftig kommuneøkonomi. Med dagens inntektsgrunnlag og behov i tjenestene vil vi først og fremst ha fokus på å få til en bærekraftig kommuneøkonomi i balanse.

Kragerø kommune leverer gode offentlige tjenester til samfunnet for 1 milliard kroner. Det betyr at vi møter innbyggerne våre fra «krybbe til grav», og at vi betyr noe for enkeltmennesker, frivillighet og næringsliv.

Kommunedirektør Dag Willien Eriksen

Hele Kommunedirektørens innstilling til Økonomi og handlingsplan kan du lese her