Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Fermannsbakken 4 - 8, gbnr 32/355 samt kunngjøring av informasjonsmøte.

Hovedutvalg for Plan og bygg har behandlet saken i møte 24.06.2020 sak 63/20. Som følge av hovedutvalgets vedtak og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Fermannsbakken, plan-id 161, ut til høring og offentlig ettersyn.

Området i kommunens kartportal

Kunngjøring av informasjonsmøte

Planområdet er i dag regulert innenfor reguleringsplan for Kragerø havnefront, plan-id 2007134a som felt B9 bolig (Fermannsbakken 4 og 6) og B10 bolig/forretning/kontor (Fermannsbakken 8, "Hagenbygget") med krav om bebyggelsesplan/detaljregulering. Hensyn til bebygde omgivelser er viktige forutsetninger i gjeldende plan.

Det foreslås nå parkeringsanlegg i kombinasjon med bolig på begge delfeltene. For parkeringsanlegg er det på forhånd foretatt en prinsippavklaring i Hovedutvalg for bygg og miljø. Denne ble behandlet 15.04.2020 sak 34/20 og der utvalget gav medhold til forslagsstiller.

I planforslaget er det for byggeområdet BAA1 (B10 i gjeldende plan) angitt parkeringsanlegg i to etasjer og boliger i en etasje over dette. Bygningen her er benevnt Bygg 1 i teksten. Området BAA2 er sammenfallende med B9 i gjeldende plan og angir for Bygg 2 parkeringsanlegg i 1. etasje og boligdel i 2 etasjer over dette.

I saksframlegget er hensynet til ivaretakelse av minneparkens kvaliteter vektlagt, dette fremgår av kommunedirektørens forslag til endringer som hovedutvalget har vedtatt skal tas inn til høringen. For øvrig er estetikk og arkitektonisk utforming essensielt for et sentralt plassert bygningskompleks ved sjøfronten og inntil hovedatkomsten til sentrum.

Av hensyn til trafikksikkerhet for myke trafikanter har kommunedirektøren foreslått en endring av planforslaget som innebærer at det bygges opphøyet fortau langs Fermannsbakken og at dette trekkes tilbake 1 m slik at det ikke medfører innsnevring av nåværende kjørebane. Som konsekvens må formålsgrensen for bygg 2 trekkes tilsvarende tilbake.

Denne endringen er ikke tatt inn i plankartet som det foreligger ved høringen, men fremgår av saksframlegget. Nedenstående skisse viser plansituasjon som foreslått endret av kommunedirektøren. Dagens vegsituasjon er markert med rød stiplet linje (kjørebanekant).

Klikk for stort bilde

Skissen viser endringen av planforslaget langs Fermannsbakken som er vedtatt tatt inn ved hovedutvalgets behandling. Dagens vegbredde 5,0 m beholdes og det bygges opphøyet fortau langs brannstasjonen. Svingradius for utrykningskjøretøyer er markert.

I vedtaket er det gitt anvisninger for videre bearbeidelse av planforslaget med tanke på alternativ bygningsutforming samt om informasjonsmøte i høringsperioden. Utvidet høringsperiode er satt til 9 uker pga. sommerferie.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken kan lastes ned fra vedleggslisten nedenfor..

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Kragerø kommune, postboks 128, 3791 Kragerø, eller som e-post til: post@kragero.kommune.no
innen 31. august 2020.

Saksbehandler er arealplanlegger Trond Hjellvik, tlf. 410 82 538. Spørsmål kan også rettes til konst. plan og bygningssjef Joacim Myra Larsen, tlf. 992 05 765.

Vedlegg/høringsdokumenter:

 1. Vedtak Hpb, 24062020, Sak 63/20 (PDF, 390 kB)
 2. Saksframlegg 1. gng beh. (PDF, 4 MB)
 3. Plankart datert 16.06.2020 (PDF, 2 MB)
 4. Reguleringsbestemmelser endret etter vedtak 1.gng. beh. 24.06.2020 (PDF, 832 kB)
 5. Planbeskrivelse datert 16.06.2020 (PDF, 3 MB)
 6. ROS-analyse (PDF, 3 MB)
 7. Fotomontasjer (PDF, 2 MB)
 8. Fasadetegninger (PDF, 9 MB)
 9. Plantegninger (PDF, 720 kB)
 10. Terrengsnitt (PDF, 819 kB)
 11. Snitt A og B (PDF, 2 MB)
 12. Referat oppstartsmøte (PDF, 300 kB)
 13. Varsel om oppstart av planarbeidet (PDF, 2 MB)
 14. Merknader samlet (PDF, 3 MB)
 15. Vedtak prinsippvurdering (PDF, 199 kB)
 16. Saksframlegg prinsippvurdering (PDF, 2 MB)
 17. Kulturkontoret – uttalelse reguleringsplan (PDF, 3 MB)
 18. Kommentar ved prinsippbehandling Arkitekthuset AS (PDF, 281 kB)
 19. Bilder Fermannsbakken 6 Arkitekthuset AS (PDF, 2 MB)
 20. Rapport miljøteknikk (PDF, 4 MB)
 21. Rapport geoteknikk (PDF, 4 MB)
 22. Rapport støy (PDF, 760 kB)
 23. Kirketomta-Minneparken – vinnerutkast. (PDF, 2 MB)

Informasjonsmøte

Åpent informasjonsmøte om planforslaget avholdes: Kragerø Kino 18.08.2020 kl. 18.00.
Møtet vil også bli nærmere annonsert i KV og på kommunens hjemmeside.

Kontaktinfo

Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post
Mobil 410 82 538
Joacim Myra Larsen
Ingeniør
E-post
Mobil 992 05 765