Høring av søknad om konsesjon etter Akvakulturloven. Etablering av nytt klekkeri, gnr. 75 bnr. 1 Kjølebrønn i Kragerø kommune

Det søkes om konsesjon til klekkeri for 5 mill. plommesekkyngel av laks, aure og regnbogeaure med lokalitet nedenfor dammen ved Ilsjø.

Kart over området Området er regulert for fremtidig næringsbebyggelse N8 i Kommuneplanen 2018-2030, plan-id 2019001, godkjent 12.02.2019.

Søknad med tilhørende dokumenter: 

Saken publiseres også under fanen Lokaldemokrati - Høringer.

Merknader til søknaden må sendes skriftlig innen 03.10.2020 til Kragerø kommune, p.b. 128, 3791 Kragerø, eller på e-post til post@kragero.kommune.no.

Kontaktinfo

Sondre Sannes Grimsrud
E-post
Telefon 35 98 62 00