Bruk av fjernmøter 2020 - Kragerø kommune

Kommunestyret har behandlet saken i møte 03.09.2020 sak 89/20
Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyrets vedtak

1. Med hjemmel i kommunelovens § 11-7 vedtar Kragerø kommunestyre at det kan benyttes fjernmøter til gjennomføring av politiske møter. Adgangen til bruk av fjernmøter kan gjelde for en eller flere representanter, eller for hele utvalget..

2. Avgjørelsen om fjernmøter tas av det aktuelle organet i fellesskap (for eksempel ved avstemming på epost)

3. Adgangen til bruk av fjernmøter varer til 31.12.2020