Barn og unges kommunestyre

BUK ble vedtatt opprettet av kommunestyret i 2020, men pga. pandemien er det først nå vi virkelig kan gå i gang med arbeidet.

Denne flotte gjengen består at 2 representanter fra hvert av klassetrinnene, 7. – 10, fra alle kommunens skoler.

BUK skal gjennom en møterekke på tre møter, BUK får 30.000 kroner pr. år som skal fordeles til tiltak rettet mot barn og unges fritid og nærmiljø. Hver skole, eventuelt andre grupperinger, legger fram forslag via en presentasjon til hva de mener pengene skal gå til. BUK skal så, gjennom avstemming vedta hvilket forslag som skal få tildelt midler.

Hensikten er at barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal erfare at de blir lyttet til, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem. De skal få erfaring med å praktisere ulike former for demokratisk deltakelse og medvirkning, samt læringsutbytte.