Psykososialt kriseteam

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

Psykososialt kriseteam er en tjeneste til innbyggere som opplever uventede og dramatiske hendelser i livet. Kriseteamet har følgende hovedoppgaver: ivaretakelse og støtte av den/de berørte, aktivering av familie og nettverk, bistå med å ordne pratiske saker rundt hendelsen samt gi tilbud om avlastningssamtaler/debriefing for å bearbeide inntrykk og forebygge alvorlige senvirkninger. Psykososialt kriseteam skal kun gi oppfølging i akuttfasen, men sørge for å henvise videre til aktuelle instanser ved behov.
Eksempler på hendelser kan være selvmord, plutselig barnedødsfall, drap og drukningsulykker, samt ran, brann eller trafikkulykker med eller uten tap av liv.
Psykososialt kriseteamet aktiveres kun av legevakt eller politi, etter samtykke fra den/de berørte.