Sosiallærere i barneskolene

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

Som et ledd i Opptrappingsplanen for psykisk helse, er grunnskolen styrket med en full stilling som sosiallærer, fordelt på de 4 største barneskolene, Kragerø, Kalstad, Sannidal og Årø. Formålet er å fange opp og gi individuell oppfølging til barn som sliter med psykiske vansker eller rusproblemer, eller som er i risikosonen for å utvikle slike vansker.
For mer informasjon, kontakt skolen