Virksomhetsplan 2016

Oppdatert av: Berit Solli Larsen (03.feb.2016)

  • Mål og tiltak

Kragerø er et flerkulturelt samfunn hvor innflyttere og lokalsamfunn tar ansvar for god integrering.

Tiltak 1

1. Ut i fra kommunens etiske retningslinjer og verdiord skal den enkelte barnehage utarbeide egne opplegg med tanke på inkludering av alle barn og deres familier

Kragerø kommune har trygge barn og unge som trives og lever i helsefremmende miljøer

Tiltak 1

Barnehagene utarbeider en handlingsplan vedrørende fysisk aktivitet med følgende punkter:

• Universell tilrettelegging inne og ute i barnehagen

• Barn og voksne i lek og aktivitet i friluft minimum 2 timer hver dag.

• Trening av motorikk og fysisk aktivitet i naturlige situasjoner

Kragerø kommune sikrer barn og unge et likeverdig opplæringstilbud.

Tiltak 1

Utarbeide kriterier for barnehagens læringsmiljø

 

Kragerø kommune satser på forebyggende arbeid, tidlig innsats, økt samarbeid og bidrar dermed at flere gjennomfører videregående skole

Tiltak 1

Utarbeide tverrfaglig samarbeidsmodell både på systemnivå og individnivå.

Tiltak 2

Opplæring av to TIBIR - rådgivere (tidlig innsats for barn i risiko) og implementere

tilbudet til foresatte i barnehagene

Systematisk HMS/kvalitetsarbeid og IA-arbeid er en grunnpilar for all kommunal tjenesteyting

Tiltak 1

Det skal gjennomføres en medarbeiderundersøkelse

Kragerø kommune har en overordnet beredskapsplan som er bygd på overordnet ROS-analyse med definerte hendelser.

Tiltak 1

Ferdigstille barnehagenes beredsskapskort som en sammenstilling av sikkerhets- og

beredskapsarbeidet i barnehagene

  • Særskilte aktiviteter i 2016

 

Utredning vedrørende barnehagestrukturen i økonomiperioden:

Enhetsleder har ansvar for å nedsette et partssammensatt utvalg.

Utvalgets mandat er å drøfte og fremme forslag til eventuelle endringer vedrørende bemanning, gruppestørrelse eller andre organisatoriske endringer innenfor enhetens økonomiske ramme i økonomiperioden.

Barnehagenes språksatsing

Opprettholde barnehagenes, og den enkelte ansattes innsats for å sikre alle barn et godt språkmiljø, og at barn med språkvansker for hjelp så tidlig som mulig

Enhet for barnehage har siden 2009 hatt språk som innsatsområde blant annet ved hjelp av felles forpliktende fokus samlet i «Språktråden» og systematisering av tidlig innsats samlet i «Språktrekanten».

Mye bra arbeid er utført i barnehagene, og personalet har mye kompetanse i språkstimulering, og er godt kjent med sin rolle som språkmodell. Barns språkutvikling er et område der det stadig kommer inn nye innspill basert på dagens forskning. Det er derfor viktig at enheten og barnehagene fortsetter å videreutvikle språkarbeidet. Behovet for økt kompetanse på kartlegging og tiltak vil fortsatt være tilstede, og vil følges opp internt i enheten.

 

  • Prosjekter

Talenter for framtida

Følge opp det videre arbeidet med «Talenter for framtida»

Brukermedvirkning

Felles foreldremøte for alle barnehagene om valgt tema i samarbeid med SU

Den enkelte barnehage utfører brukerundersøkelser ut i fra behov i samarbeid med SU

  • Kompetanseutvikling 2016

Pedagogisk lederutvikling med blant annet følgende temaer:

 Samtaleteknikk

 Barnehagens læringsmiljø med fokus på faglederrollen

 Sykefraværsoppfølging

 Arbeidsmiljø

Ressurser avsatt i budsjettet brukes til interne kursdager på barnehagenes planleggingsdager i løpet av 2016