Verdigrunnlag

Oppdatert av: stein ove sannes (25.jan.2010)

Alle er forskjellige, men like mye verdt!

Synet på læring:
- forutsetning for læring er trygghet og forutsigbarhet og følelsen av mestring
- læring er en livslang prosess
- læring er en prosess som krever aktivitet og skjer best når eleven gjennom egenaktivitet søker å finne svar på spørsmål han/hun er opptatt av.
- tillit til eleven som aktiv, utforskende og nysgjerrig.
- elevene lærer som et resultat av egen innsats
- læring foregår i en sosial sammenheng og fremhever betydningen av det personlige forholdet mellom lærer og elev

Elevene ved Sannidal skole:
- har medinnflytelse i skolehverdagen og blir lyttet til
- har voksne som gir klare beskjeder slik at han/hun vet hva som forventes og hva som skal gjøres
- erfarer at de får til ting ut fra sine forutsetninger
- kjenner til de normer og regler som gjelder i fellesskapet og følger dette
- skal utvikle selvstendighet
- har en aksepterende holdning til seg selv og andre

De voksne ved Sannidal skole:
- jobber for et læringsmiljø som er tilpasset den enkelte elev
- formidler kunnskap, verdier og holdninger
- viser respekt for barnas egenverdi og deres behov
- er bevisst det ansvar man har i sitt arbeid
- stimulerer elevens spørrelyst, initiativ og samarbeidsevne
- er en viktig inspirator for elevene
- er veileder, tilrettelegger og grensesetter
- får i gang et positivt samspill i klassen og dermed også et trygt og godt arbeidsmiljø
- samarbeider med alle parter i skolesamfunnet og nærmiljø, til beste for barn og unge
- legger til rette for et godt samarbeid med det enkelte hjem. Samarbeidet bygger på gjensidig tillit og respekt.

Foreldre og foresatte:
støtter samarbeidet med skolen og fremmer elevenes læring og trivsel ved å
- ha en positiv holdning til skolen både i handling og i tale
- å vise interesse for barnets skolearbeid og sette av tid sammen med barnet
- å kontakte skolen direkte ved spørsmål, uklarheter eller uenigheter eller ønsker å gi en positiv tilbakemelding
- å informere skolen om ting som har skjedd hjemme eller i familien og som har betydning for barnet