VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING/MILJØREVISJON FOR ENGELS-HUS/BRÅTØY/KORSET, GBNR 30/175 M.FL.

Oppdatert av: stein ove sannes (20.nov.2017)

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Kragerø kom-mune starter arbeid med detaljregulering/miljørevisjon for reguleringsplan for Engelshus/Bråtøy/Korset, plan-id 198145.
Hensikten med planarbeidet er å revidere gjeldende plan som ikke lenger regnes som egnet styringsverktøy for arealforvaltningen. Revisjonen skjer ved at gjeldende plan oppheves og erstattes av en ny innenfor bebygd del av det opprinnelige planområdet. Oppheving av gjeldende plan skjer i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-14. Oppheving av gjeldende og oppstart av ny plan varsles og gjennomføres som en samlet plansak.
Planområdet for ny plan er avgrenset som vist på kartet nedenfor. Det forutsettes at planområdet vil kunne innsnevres ytterligere i planforslaget som fremlegges.
Planen vurderes til ikke å få vesentlig virkning for miljø eller samfunn og krever derfor ikke planprogram eller konsekvensutredning.
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til kragerø kommune v/Trond Hjellvik, tlf. 35 98 62 48 eller ved e-post til post@kragero.kommune.no.
Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for plan-arbeidet sendes som e-post til post@kragero.kommune.no eller som brev til Enhet for bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø
Frist for tilbakemeldinger: 08.09.2017

 


Kart

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image