Utgåtte høringer

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Oversikt over Utgåtte høringer
Tittel Dato
Høring om ny skolestruktur 09.09.2015 04:48
Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 09.09.2015 04:42
APOTEKER EILIF FARSJØS LEGAT HØRING 09.09.2015 04:53
AVFALLSPLAN FOR HUSHOLDNINGSAVFALL 09.09.2015 04:46
Alkoholomsetning – Evaluering av retningslinjer 09.09.2015 04:53
Alkoholpolitisk handlingsplan 07.03.2016 07:10
Anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr - havne- og farvannsloven. 09.09.2015 04:42
Bredbånd i distriktene i Kragerø 09.09.2015 04:46
DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV TANGENKRYSSET 30.11.2015 10:21
Detaljreguleringsplan "Kammen". 09.08.2016 09:07
Detaljreguleringsplan for Bergland hyttepark – reguleringsendring. 16.03.2017 08:33
Detaljreguleringsplan for Eplehagen 09.09.2015 04:41
Detaljreguleringsplaner for innseiling til Kragerø 14.10.2015 10:35
ENDRING REGULERINGPLAN HOLT, G/BNR. 63/2 M/FLERE - SANNIDAL VARSEL 09.09.2015 04:46
Endring Skottebekken 09.09.2015 04:41
Endring Solheimsveien 09.09.2015 04:47
Endring av manøvreringsreglement for Toke - Kragerøvassdraget 09.09.2015 04:41
Endring av politivedtektene 09.09.2015 04:49
Formannskapets innstilling til budsjett vedtas av kommunestyret den 13.12.12. 09.09.2015 04:46
Fornyet høring og offentlig ettersyn Kommuneplan 2014 – 2026. 09.09.2015 05:30
Forslag til detaljregulering av Skrubbodden g/bnr. 40/9 m.fl. 09.09.2015 04:52
Forslag til detaljregulering av Thomesheiveien 20 g/bnr. 39/58 m.fl. 09.09.2015 04:47
Forslag til detaljregulering for Kragerø Sparebank 09.09.2015 04:43
Forslag til endring av del av reguleringsplan Kilen, Bergland hyttepark. 09.09.2015 04:46
Forslag til endring av kommuneplan for Langøy 09.09.2015 04:48
Forslag til meddommere 09.09.2015 04:44
Forslag til vern av Jomfruland nasjonalpark 09.09.2015 05:29
Fossing Bruk, gnr 19 bnr 2 m.fl. Varsel om oppstart av planarbeid. 15.08.2017 10:18
Fv. 351 Lønnevegen - Tangen i Kragerø kommune. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid 06.03.2017 01:30
Gbnr 30/160 - Varsel om oppstart av planarbeid mindre endring av reguleringsplan - Bråtøyskogen – Skåtøy. 16.03.2017 08:33
Godkjent plan. 09.06.2017 02:40
Godkjent reguleringendring 15.08.2017 01:01
Helle Bruk, gnr 15 bnr 58 m.fl. Varsel om oppstart av planarbeid 16.03.2017 08:33
Høring - Bevaringsområder for hummer 09.09.2015 04:41
Høring - Detaljregulering for del av Borteid, gbnr 25/2 m.fl. 06.03.2017 01:31
Høring - Detaljreguleringsplan for Tjennane, del av Østre Gumøy, gbnr 25/1 06.03.2017 01:31
Høring - Forslag til lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i alle Telemarks kommuner 15.08.2017 01:04
Høring - endring av skolestruktur i Kragerø 22.05.2017 08:15
Høring - reguleringsendring av bebyggelsesplan ved Kragerø resort 21.04.2017 02:39
Høring Klima-energiplan 09.09.2015 04:45
Høring av ny Strategisk næringsplan for Grenland 09.08.2016 09:12
Høring av søknad fra Weifa Gruveveien om endring av tillatelse etter forurensningsloven 09.09.2015 04:41
Høring og offentlig ettersyn av Detaljregulering for del av gnr.12- bnr.1 med flere – Tåtøy Østre – Tåtøybukta 31.08.2017 12:06
Høring og offentlig ettersyn av Kommuneplan 2014 – 2026 09.09.2015 05:31
Høring og offentlig ettersyn av gbnr 30/160 m.fl – endring av reguleringsplan for Bråtøyskogen - Skåtøy 15.08.2017 10:19
Høring – forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass 22.05.2017 08:15
Høring, nytt fredningsområde for hummer i Kragerø 09.09.2015 05:30
Innspill til utredning om alternativ kommunestruktur 07.03.2016 07:10
Kirkesund-Skåtøy. Utvidelse av planområdet og endring av del av gjeldende plan 07.03.2016 07:10
Kittelsenkvartalet - høring 30.11.2015 10:21
Kommunal planstrategi Kragerø kommune 2012 – 2015 09.09.2015 04:50
Kommunedelplanen for en bærekraftig skjærgård i Kragerø 09.09.2015 04:38
Konsesjonssøknad fra Statnett SF om ny 420 kV kraftledning 09.09.2015 04:42
Kragerø Sparebank 09.09.2015 04:52
Kunngjøring av vedtak, detaljregulering for Th. Kittelsenskvartalet plan-ID 2015175 31.05.2016 08:46
MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR LOVISENBERG FYR. 09.09.2015 04:48
MINDRE ENDRINGER I BEBYGGELSESPLAN FOR KRAGERØ GOLF OG SPA RESORT- 11/253 M.FL 09.09.2015 04:47
Miljørevisjon av reguleringsplan for Ytre del av Portør 09.09.2015 04:39
Miljørevisjon av reguleringsplan for ytre del av Portør 09.09.2015 04:48
Ny 420 kV kraftledning Bamble/Kragerø - Rød 09.09.2015 04:43
Ny høring om ny skolestruktur 09.09.2015 04:48
Nytt oppstartsvarsel – Gnr 25 bnr 21 Tjennane, Gumøy. Plan-id: 65c. 03.11.2016 03:03
Oppstart av planarbeid - Vestre Tåtøy 31.05.2016 08:46
Oppstartsvarsel Villa Bergland 31.05.2016 08:46
Planprogram 2017 for revisjon av Kommuneplan 2014-2026 24.05.2017 10:05
REGULERINGSPLAN/DETALJREGULERING KIRKESUND SKÅTØY gnr 30 og bnr 31 21.12.2016 10:50
REVISJON AV VANN OG AVLØPSFORSKRIFTEN 09.09.2015 04:44
Reguleringsendring - Dalane,Sjåen,kalstad og Stene 09.09.2015 04:38
Reguleringsendring - detaljplan for del av Rørvik søndre, del av gnr 12. 09.09.2015 04:51
Reguleringsendring av bebyggelsesplan ved Kragerø Resort ble godkjent i kommunestyret 15.6.2017, sak 45/17. 15.08.2017 10:19
Reguleringsplan Løkkebakken 09.09.2015 04:50
Reguleringsplan Lønnevegen - Tangen 22.05.2017 07:41
Reguleringsplan Skrubbodden 09.09.2015 04:44
Reguleringsplan Strand 09.09.2015 04:41
Reguleringsplan Thomesheiveien 20 09.09.2015 04:50
Reguleringsplan for Del av Dalane, Sjåen, Kalstad og Stene 09.09.2015 04:47
Reguleringsplan for Hasseleidet - Ørvik 09.09.2015 04:39
Reguleringsplan for Siritun 09.09.2015 04:38
SENTRUMSPLANEN 2013 - VERN & UTVIKLING - UTLEGGING AV FORSLAG TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 09.09.2015 04:38
Sentrumsplanen 09.09.2015 05:29
Skagerak Kraft AS — Høring av søknad om tillatelse til midlertidig fravik fra manovreringsreglementet for Toke-magasinet 09.09.2015 04:50
Skiltplan Jomfruland 09.09.2015 04:48
VARSEL OM OPPSTART AV DETALJPLAN BERGLAND HYTTEPARK, GNR.12 BNR. 418 MFL 09.09.2015 04:43
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID "Kammen". 31.05.2016 08:46
VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR EPLEHAGEN - GNR 12 BNR 409 M.FL, 09.09.2015 04:53
Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Lofthaug Aktivitetspark 03.11.2016 03:04
Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for område i Løkkebakken. 09.09.2015 04:52
Varsel om oppstart av planarbeid for Siritun 09.09.2015 04:41
Varsel om oppstart av planarbeid for Skrubbodden 09.09.2015 04:52
Varsel om oppstart av planarbeid for Strand, gnr. 70 bnr. 27 m.fl. 09.09.2015 04:41
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for midtrekkverk E18 Tangen vest - Aust-Agder grense 09.09.2015 04:43
Varsel om oppstart: Endring av regulseringsbestemmelser for Portør Pensjonat 09.08.2016 09:12
Varsel om oppstart: Kulturminneplan for Kragerø 03.11.2016 03:04
Varsel om oppstart: Reguleringsplan/Detaljregulering for Skjørtjenn – Dammen, Helle gnr 15 bnr 1 m.fl. 21.12.2016 10:49
Varsel om revisjon av Kommuneplan 2014 - 2026 22.05.2017 08:14
«Tjennane» - Del av reguleringsplan for Østre Gumøy, gbnr 25/1 (Plan-id 65c 31.05.2016 08:46
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image