Veivedlikehold

Oppdatert av: Teknisk drift (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.

Oppgaver kan være:

 • Feiing og renhold
 • Fjerning av søppel
 • Klipping av vegetasjon
 • Rydding i kraftsoner
 • Veioppmerking og skilting
 • Brøyting og strøing om vinteren

Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Hvis veiens tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder de alminnelige erstatningsregler. 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt forurensningsloven § 81 Forurensningsmyndighetene og veglova kap. III Planlegging, anlegg og vedlikehold av veg

Lov

Forurensningsloven
Veglova

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Teknisk drift
 • Leder: Anne Lise Lønne
 • Telefon: 35986241
 • Telefaks: 34983460
 • Epost anne.l.lonne@Kragero.kommune.no
 • Postadresse: Postboks 128 , 3791 Kragerø
 • Besøksadresse: Gamle Kragerøvei 12 A , 3770 Kragerø

Andre opplysninger

Sist oppdatert

04.01.2016 14:17