Vaksine

Oppdatert av: Helsestasjonen (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Kommuneelsetjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder

  • barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder
  • årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt
  • vaksinasjon mot pandemisk influensa
  • andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG)

Målgruppe

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Kriterier/Vilkår

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Pris for tjenesten

Barnevaksinasjon er gratis. For øvrig betaler du en egenandel.

Vaksinering - prisliste

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Barnevaksinasjon
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se
helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 og § 3-1
smittevernloven kapittel 3 

Lov

Helse- og omsorgstjenesteloven
Smittevernloven

Forskrift

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Reisevaksinering foregår på helsestasjonen. Årlig influensavaksinering fås hos kommunens fastleger.

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

05.01.2017 13:04