Salg- og skjenkebevilling

Oppdatert av: Politisk sekretariat (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet, må søke kommunen om salgsbevilling. Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk. Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevilling gis for maksimum fire år om gangen.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av styrer og stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til bevillingsmyndigheten. Vesentlige endringer kan medføre kraver om ny bevilling. Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Kriterier/Vilkår

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Begge må  ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. De må være over 20 år, arbeide i virksomheten og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller. 

Samarbeidspartnere

  • Vaktselskap/kontrollører
  • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
  • Skatteetaten (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

Regelverk

Lov

Alkoholloven

Forskrift

Alkoholforskriften

Retningslinje

Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Foretaket må registreres i Brønnøysundregisteret. Krav om uklanderlig vandel for bevillingshaver, styrer og stedfortreder. Styrer og stedfortreder må ha fylt 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven (kunnskapsprøven etter alkoholloven). Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved ambulerende bevilling og bevilling for èn enkelt anledning som går over 1 - 2 dager. For å kunne drive skjenkevirksomhet, må det også foreligge serveringsbevilling etter serveringsloven (se egen beskrivelse for serveringsbevilling). Daglig leder må avlegge en etablererprøve. Søknad sendes kommunen med nødvendige vedlegg/attester slik som: Skatteattest, bevis for bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven for styrer og stedfortreder (det kan eventuelt avtales tid med saksbehandler for avleggingen av prøven), tegninger av salgs-/skjenkelokalet/området. Ved søknad om skjenkebevilling sendes også : Kopi av serveringsbevilling (dersom ikke søknaden gjelder både serverings- og skjenkebevilling), bevis for bestått etablererprøve for daglig leder, konseptbeskrivelse. Når kommunen har mottatt søknaden, oversendes den til politiet og skatte- og avgiftsmyndigheten og evt. bygningsmyndigheten og mattilsynet for uttalelse. Når kommunen har mottatt uttalelser, blir det, dersom søknaden gjelder nyetablering av et salgs- eller skjenkested, fremmet forslag til vedtak overfor formannskapet via hovedutvalg for læring og utvikling. Dersom søknaden gjelder overdragelse av igangværende virksomhet, blir vedtak fattet av rådmannen. Søker får skriftlig melding om vedtak når saken er ferdigbehandlet. Bevillingen kan bli frattatt innehaver dersom ikke bestemmelsene blir overholdt.

Søknadsskjema

Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Vedlegg

  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Eventuell skatteattest 

Søknadsfrist

Alminnelig salgs- og skjenkebevillinger 4 - 6 uker. For ambulerende bevilling 1 - 2 uker. For enkeltanledninger fra 4 - 6 uker

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Avgjøres av:

Formannskapet eller administrasjonen. Ambulerende bevillinger og bevillinger for enkeltanledninger avgjøres av administrasjonen

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

ca. to måneder. For ambulerende bevilling ca. en uke. For enkeltanledninger fra 1 - 4 uker.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

25.08.2017 13:55