Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen

Oppdatert av: Enhet for Helse og Rehabilitering (10.feb.2016)
Generelt

Beskrivelse

For å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan virke negativt inn på helsen, har visse typer virksomheter meldeplikt til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Meldingen bør inneholde en kortfattet oversikt over positive og negative miljøforhold som kan innvirke på helsen.  Disse har meldeplikt:

  • asylmottak
  • hospitser
  • campingplasser og lignende
  • undervisningslokaler og andre forsamlingslokaler
  • virksomheter som slipper ut avløpsvann
  • virksomheter som har kjøletårn og lignende innretninger
  • badeanlegg, inkludert boblebad, som er tilgjengelig for allmennheten
  • frisør- og hudpleievirksomheter

 Meldeplikten er hjemlet i lov om folkehelsearbeid § 10.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt folkehelseloven § 10 - Meldeplikt og godkjenning og kap. 3 - Miljørettet helsevern

Lov

Folkehelseloven
Forvaltningsloven

Forskrift

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu
Forskrift om hygienekrav for frisørvirksomhet m.v.
Forskrift om miljørettet helsevern

Praktiske opplysninger

Saksbehandling

Når du sender en melding, innebærer ikke det at kommunen fatter et vedtak. Men hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten. Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et pålegg. 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.02.2016 14:55