Kulturlandskapstiltak i jordbruket - søknad om tilskudd

Oppdatert av: Enhet for Bygg og areal (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme fra Fylkesmannen som det kan søkes på. Søknadsfristen er vanligvis 15.juni.

Målgruppe

Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune faller utenfor ordningen med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.

 
En hver som er registrert i Enhetsregisteret og som har fått tillatelse av landbruks- eiendommens eier til gjennomføring av de aktuelle tiltakene
 
To typer tiltak kan gis tilskudd:
1. Planlegging og tilretteleggingsprosjekter (inntil 100 % tilskudd).
    Tilskudd til planer som leder fram til konkrete miljø- og kulturlandskapstiltak.
2. Tiltak knyttet til kulturlandskap og forurensning (inntil 70 % tilskudd).
   Tilskudd til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet.

Kriterier/Vilkår

Du driver en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen og vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket §§ 2 og § 3 eller 4 er oppfylt. 
 
 
 Prioriteringer i Kragerø kommune:
- Tiltak knyttet til aktive husdyrholdere og   utarbeiding av overordna planer (skjøtselsplaner
   og landskapsanalyser) prioriteres.
- Ved behov for sterkere prioritering vektlegges:
1.      Tiltak i områder omfattet av overordna planer.
2.      Tiltak på egen eiendom og på leide areal med langvarige leieavtaler (5-10 år).
3.      Tiltak med mål å unngå konflikt mellom allmenn ferdsel og næringsutøvelse.  
 
 
Krav til søknad.
 
  
Følgende vedlegges :
-         Oversiktskart som viser eiendommens/tiltakets beliggenhet
-         Detaljkart som viser omfang (areal/ lengde) og viktige elementer i tiltaket
-         Spesifisert overslag som viser hvordan kostnadene (uten moms) for de enkelte tiltakene er framkommet. Kvaliteten på materialer beskrives.
      (Søkere som ikke har fradragsrett for inngående moms kan la denne inngå i overslaget).
-         Foretak som mottar produksjonstilskudd: kopi av miljøplan trinn 2.
-         Skriftelig avtale der søker ikke eier arealene/ bygningen som søknaden gjelder.
-         Skriftelig godkjenning fra eventuelt berørte naboer.
 
Normalt gis ikke tilskudd til prosjekt/ tiltak som er påbegynt eller utført
 
 

Pris for tjenesten

Ikke gebyr

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kart : Bruk gårdskartet for eiendommen som har funksjoner som brukes ved inntegning av tiltaket

http://gardskart.skogoglandskap.no/

Samarbeidspartnere

Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme fra Fylkesmannen.

Beslektede tjenester

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se jordlova §§ 3 og 18.

Lov

Forvaltningsloven
Jordlova

Forskrift

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket
Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du fyller ut et søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet (se under). Kommunen kan gi deg veiledning. 

Det vises til rettledningen på skjema SLF-430 B.

Kommunen kan gi deg veiledning.

På hjemmesiden til Statens landbruksforvaltning finner du flere opplysninger.

https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak

Søknadsskjema

Skjema SLF-430

SLF-430 B

Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)

Søknadsfrist

Ordinært i juni hvert år

Søknaden sendes til

Kragerø kommune, Pb 128 3791 Kragerø

 

Saksbehandling

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

Krav til sluttregnskap:

- Kunne sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag.

- Det må legges fram timelister, arealoppgaver og bilag for innkjøpte materialer

Andre krav ved sluttutbetaling:

- Tiltaket er befart av kommunen.

- Beiteareal forutsettes over tid holdt ved like ved beiting.

 

 

 

 

 

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Det må påregnes noe saksbehandlingstid da foredlingen av midler først skal drøftes med faglaga for deretter behandles i hovedutvalg for samfunn.

Svar på søknader innsendt i juni foreligger vanligvis i september/ oktober.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Sveinung
Etternavn: Aas
Tittel: Arealplanlegger
Telefon: 35986341
Mobil: 99205765
Telefaks: 35983460
E-post: asulv.s.aas@kragero.kommune.no

Ansvarlig enhet

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

04.01.2016 14:16