Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Oppdatert av: Flyktningetjenesten (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet. Det er en forutsetning at du er bosatt i en kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene, og at du har behov for grunnleggende kvalifisering.

Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap og forberedelse til å delta i arbeidslivet. Programmet skal være helårlig og på fulltid og kan vare i inntil to år. Det skal utarbeides en individuell plan med bakgrunn i ditt opplæringsbehov. Som deltaker har du krav på introduksjonsstønad. På årsbasis utgjør dette to ganger folketrygdens grunnbeløp. Personer under 25 år mottar 2/3 stønad.

Målgruppe

Du er nyankommet flyktning mellom 18 og 55 år og har fått innvilget oppholdstillatelse som listet opp nedenfor. Med nyankommet menes at du har vært i landet under to år.

Du er nyankommet flyktning mellom 18 og 55 år og har fått innvilget oppholdstillatelse som listet opp nedenfor. Med nyankommet menes at du har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år.

Kriterier/Vilkår

Ett av følgende kriterier gjelder:

 • Du har fått asyl
 • Du er overføringsflyktning med innreisetillatelse
 • Du er innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter søknad om asyl
 • Du blir familiegjenforent med personer i de ovennevnte grupper som ikke har vært bosatt her i mer enn fem år
 • Du har etter samlivsbrudd fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag på grunn av mishandling i samlivet

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen skal sørge for introduksjonsprogrammet. Se spesielt introduksjonsloven § 3 Kommunens ansvar for introduksjonsprogram.

Lov

Forvaltningsloven
Introduksjonsloven

Forskrift

Forskrift om nasjonalt introduksjonsregister
Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere
Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere

Retningslinje

Rundskriv til introduksjonsordningen
Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordningen (rundskriv)

Praktiske opplysninger

Saksbehandlingstid

Kommunen skal sørge for introduksjonsprogram så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting i kommunen. Hvis du ikke har mottatt tilbudet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at introduksjonsprogrammet kan starte.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

 • tildeling av program/stønad
 • vesentlige endringer i planen
 • at programmet stanses
 • godkjennelse av permisjon

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Kompetanse og integrering
 • Besøksadresse: Frydensborgveien 15, 3770 Kragerø

Andre opplysninger

Sist oppdatert

04.01.2016 14:16