Helsestasjon

Oppdatert av: Helsestasjonen (25.feb.2016)

Generelt

Beskrivelse

Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder og er et kommunalt ansvar. Helsestasjonen gjør en viktig jobb for forebygging og oppfølging av barn i potensielt vanskelige livssituasjoner, og samarbeidet med barnehage, fastlege og barnevern er verdifullt. På helsestasjonen får du råd og veiledning om

 • barnets motoriske og psykososiale utvikling
 • amming og morsmelk
 • vaksinasjon
 • ernæring
 • språkutvikling
 • tannhelse
 • foreldrerollen
 • samliv
 • samspill
 • vold, overgrep og omsorgssvikt 

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk.

Du finner Helsestasjonen i Gamle Kragerøvei 12 A.

Formålsparagrafen for tjenesten:

 • Fremme psykisk og fysisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdom og skade

Målgruppe for tjenestene er:

Blivende foreldre, barn og unge 0-20 år og deres foreldre, samt hele befolkningen når det gjelder forebyggende smittevernarbeid og miljørettet helsevern.

De ulike tjenesteområdene:

 • Helsestasjon/barnekontroll
 • Skolehelsetjeneste i grunnskolen
 • Skolehelsetjeneste i videregående skole
 • Ungdomshelsestasjon, HFU
 • Reisevaksinering
 • Smittevern
 • Jordmortjeneste / svangerskapskontroll
 • Helsekoordinator for flyktninger
 • Fysioterapitjeneste (egen administrativ enhet)

Tjenestens sammensetning:

For å ivareta oppgavene innunder tjenesten er det ansatt:

 • 36 %  legestillingfordelt på to leger, som begge er kombinert helsestasjonslege og skolelege. Samt en av dem er lege på HFU (helsestasjon for ungdom)  
 • 50 % jordmorstilling som driver svangerskapskontroller, kurs og  oppfølging etter fødsel
 • 75 % merkantilstilling som har en rekke merkantiloppgaver for alle funksjonene innunder helsestasjon
 • 20 % assistent  som veier , måler  og observerer barn som skal til helsestasjonen/barnekontroll
 • 530 % helsesøsterstillinger som til sammen ivaretar alt helsestasjonsarbeid og skolehelsetjeneste  i grunn – og videregående skole , reisevaksinering, smittevern og HFU
 • 60 % helsekoordinatorstilling for flyktninger med ansvar for flyktninger fra asylmottak som bosettes i kommunen i samarbeid med IMDI, overføringsflyktninger fra FN’s  høykommisær for flyktninger, familiegjenforeninger til ovennevnte gruppe og enslige mindreårige (flyktninger under 18 år som kommer til Norge uten foreldre). Helsekoordinator skal  sikre at målgruppen får den helsetjeneste de har krav på i henhold til lover , forskrifter og veileder for tjenesten
 • 100 % stilling som ledende helsesøster der ca 50 % av stillingen brukes til ordninære helsesøsteroppgaver (bl.a. skolehelsetjeneste) , og resten til  de ulike «lederoppgaver» for tjenesten

 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har et friskfokus og skal vektlegge ressurser som fremmer helse og positiv utvikling hos barn, unge og familier.

Tjenesten følger barn og deres familier med helseopplysning, veiledning, standardiserte undersøkelser, vaksiner og annen målrettet oppfølging på faste tidspunkter.

Oppfølgingen skal omfatte barnets fysiske og psykososiale utvikling og bidra til gode oppvekstsvilkår. I tillegg skal tjenestene fange opp risikofaktorer, problemer og skjevutvikling, samt sette inn nødvendige forebyggende tiltak.

Helsesøstertjenesten deltar i tverrfaglig samarbeid med ulike faginstanser for å kunne samordne tilbudet for brukerne.

Tjenesten samarbeider med ulike utdanningsinstitusjoner og har ordninger for utplassering og veiledning av studenter i avdelingen.

Tjenesten har systemer for avviksrapportering.

Tjenesten skal forholde seg til de mange føringer for arbeidet bl.a. lover og forskrifter og veiledere til disse, nasjonale faglige retningslinjer, rundskriv, handlingsplaner, veiledere og kommunens virksomhetsplan.

Ansatte skal forholde seg til lovbestemt taushetsplikt etter Helsepersonelloven.

Målgruppe

Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år, gravide og foresatte

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Barn i flerspråklige familier
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Småbarnsforeldres rettigheter (brosjyre)
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Testing av nyfødte
helsenorge.no - helsestasjon

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lov

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Retningslinje

Helsestasjon 0-5 år

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid enten for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet ditt. 

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Klagerett:

Hvis noen mener de ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan saken i første rekke klages til kommunen ved Helsesjef..

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

09.02.2017 10:00Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LOS Hovedemne

LOS Emneord

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902


Underemne

Bottom image