Grunnskoleopplæring for voksne

Oppdatert av: Kragerø Læringssenter (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov. Det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.

Pris for tjenesten

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt opplæringslova § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Lov

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Retningslinje

Voksnes rett til grunnskoleopplæring

Praktiske opplysninger

Søknadsskjema

Kragerø læringssenter

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må kommunen få rimelig tid til å planlegge tilbudet. Dette innebærer at du som søker må akseptere at det kan ta en viss tid før opplæringstilbudet blir etablert.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Kompetanse og integrering
  • Besøksadresse: Frydensborgveien 15, 3770 Kragerø

Andre opplysninger

Sist oppdatert

04.01.2016 14:16