Fysioterapi

Oppdatert av: Enhet for Helse og Rehabilitering (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

 

Kommunalt ansatte fysioterapeuter fordelt på ansvarsområder:

Voksne/ eldre:

  • Tone B. Isaksen: 99219837
  • Britt Kirsti Schulze: 99205749
  • Merete Kimestad: 91678065

 

Barn/ Unge:

  • Svanhild Nordheim: 46864946
  • Grethe Moe: 99205724

Turnuskandidat: 99217447

Se forøvrig under praktiske opplysninger for oversikt over institutt/ fysioterapeuter med driftsavtale.

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Barn,eldre,funksjonshemmede eller personer som er syke eller skadet

Kriterier/Vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Pris for tjenesten

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

For 2017 er egenandelstaket 1990 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Egenandel hos fysioterapeut og manuellterapeut
Frikort for helsetjenester
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
helsenorge.no - fysioterapi

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

Lov

Folketrygdloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift

Forskrift for sykehjem m.v.
Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.
Syketransportregisterforskriften

Retningslinje

Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale i Kragerø:

Hassan Al Saadi. Brygga fysikalske institutt. Ytre strandvei 6. T: 35 98 07 72

Johan Bäcker. Brygga fysikalske institutt. Ytre strandvei 6. Telefon: 35 98 07 72

Silvana Paulsen. Løkkebakken 1. Telefon:  40 46 28 14

Ivar Storm Paulsen. Torvet fysikalske institutt. Torvgata 20. Telefon: 35 98 86 77

Anne Sofie H. Walle. Walles fysikalske institutt. Lauersens bakke 1. Telefon: 95 15 54 42

Karen Lind. Ringveien Fysioterapi og Akupunktur. Store ringvei 21. Telefon: 99 50 91 41

Kari Farsjø. Kragerø fysikalske institutt. Løkkebakken 12. Telefon: 91 67 80 79

 

 

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

18.08.2017 09:55