Brukermedvirkning i skolen

Oppdatert av: Enhet for skole (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Ved hver skole skal det være

  • samarbeidsutvalg
  • skolemiljøutvalg
  • elevråd
  • foreldreråd

Foreldreråd kalles i Kragerø Foreldrenes Arbeidsutvalg, forkortet til FAU. FAU og Skolemiljøutvalget har samarbeidsmøter der foreldrene kan ta opp viktige saker.

FAU samles til foreldremøter vanligvis 1 gang i året. Hver klasse har en foreldrerepresentant som må stille i FAU. FAU skal arbeide for å:
”skape godt samarbeid mellom den einskilde heim og skolen”
”leggje forholda til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevane”
”skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet”
(fra Førsegner til lov om grunnskolen paragraf 6.2)

 

Kriterier/Vilkår

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Klage på manglende elevmedvirkning
Samarbeid hjem - skole (flere språk)

Beslektede tjenester

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Opplæringslova kapittel 11 og § 9A-8

Lov

Opplæringslova

Retningslinje

Målformer i grunnskolen

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

05.01.2017 10:46