Boplikt - boligeiendom under 100 da.

Oppdatert av: Landbruksavdelingen (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Hvis du ønsker å kjøpe et bolighus og du ikke vil forplikte deg til å bruke eiendommen som helårsbolig av deg selv eller andre, må du søke om konsesjon. Kommunen ønsker å legge til rette for levende lokalsamfunn og sikre bosettingen ved at boligeiendommer i størst mulig grad benyttes som helårsboliger.

Målgruppe

Boligkjøpere i områder med nedsatt konsesjonsgrense (boplikt)

I Kragerø gjelder dette i hele kommunen for bebygde eiendommer under 100 da.

Kriterier/Vilkår

Du må søke konsesjon ved kjøp av: 

  • Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig
  • Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, i områder som er regulert til boligformål (gjelder også eiendom med bebyggelse som er under oppføring)  
  • Ubebygd tomt som er regulert til boligformål

Det må søkes konsesjon dersom eiendommen ikke skal brukes som helårsbolig.

Skal eiendommen nyttes til fast bosetting kan egenerklæringsskjema SLF-356 B nyttes.

Boplikten er overholdt når eieren har sørget for at han/ hun eller andre er registert som bosatt på eiendommen i folkeregisteret jamf lov om folkeregisterering. Fristen for tilflytting er 1 år. Kan ikke dette overholdes må det søkes konsesjon skjema SLF-359 B (2009). Søknaden sendes Kragerø kommune.

Tidligere unntak om at boplikten i særskilte tilfeller kunne oppfylles ved 50% døgnhvile er bortfalt fra juli 2009.

Pris for tjenesten

Gebyr : Kr 5000

gjelder også pålagte søknader ved mislighold

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se spesielt konsesjonsloven §§ 5, 7, 10 og kapittel 5.

Lov

Forvaltningsloven
Konsesjonsloven

Retningslinje

Konsesjon og boplikt (rundskriv)

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du sender søknad om konsesjon til kommunen. Søknaden skal blant annet inneholde opplysninger om kjøper, eiendommen og formålet med kjøpet.

Søknadsskjema

Skjema SLF-359.

Landbruksdirektoratet (forskjellige skjema)
Egenerklæringsskjema - nedsatt konsesjonsgrense

Søknadsfrist

Innen fire uker etter at overdragelsen er gjort eller du har fått rådighet over eiendommen.

Saksbehandling

Kommunen vil gjøre et vedtak. Forhold som vil bli vurdert, er blant annet: 

  • Eiendommens beliggenhet og hvorvidt området eiendommen ligger i er et utpreget fritidsområde
  • Hvor lang tid det er gått siden eiendommen ble brukt som helårsbolig og hvor lenge den ble brukt som helårsbolig
  • Om man kan regne med at andre vil kjøpe eiendommen for å bruke den som helårsbolig

Innvilget konsesjonssøknad skal følge skjøtet til tinglysing for at du skal få hjemmel på eiendommen.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

04.01.2016 14:16