Boligtilskudd til tilpasning

Oppdatert av: Service- og informasjonsavdelingen (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene enten helt eller delvis. Tilskudd gis til spesialtilpasning av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant.

Målgruppe

Personer med nedsatt funksjonsevne

Kriterier/Vilkår

Det blir gjort en vurdering av dine spesielle behov for tilpasning og av husstandens samlede økonomi

Samarbeidspartnere

Husbanken

Regelverk

Forskrift

Forskrift om etableringstilskudd mv.

Retningslinje

Tilskudd til tilpasning av bolig

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det enkleste er å registrere og sende søknaden elektronisk. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Vedlegg

Vedleggene går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Kjersti
Etternavn: Thomassen
Tittel: Konsulent
Telefon: 35986300
Telefaks: 35986234
E-post: kjersti.thomassen@kragero.kommune.no

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

19.12.2016 14:20