Barselgrupper

Oppdatert av: Helsestasjonen (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Barselgrupper er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte foreldre. Helsestasjonen inviterer til det første møtet på helsestasjonen. Senere må foreldrene ta initiativ til videre samlinger. Her kan dere dele erfaringer fra fødsel, barsels- og spedbarnstid, blant annet

  • amming
  • barnestell
  • kosthold
  • barnets utvikling
  • ulykkesforebygging
  • samliv

Helsesøsteren kan gi råd og veiledning dersom dere ønsker det. Barna er selvfølgelig også med på samlingene.

Flere samarbeidspartnere har ansvar for gruppemøtene der temaer er barnets motoriske utvikling, hvordan komme i form etter fødselen, språkutvikling, , hva som er viktig i foreldrerollen og hva barneverntjenesten kan tilby.

6 møter á 1 time

Målgruppe

Nybakte foreldre

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en måte kommunen velger å gi veiledning til denne gruppen på, men er ikke en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester og § 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7 Klage

Lov

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født,  blir du kontaktet av helsestasjonen, som vil gi deg tilbud om å delta i barselgruppe. Du kan også selv ta kontakt med helsestasjonen.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

29.12.2016 17:24